Τομείς Δραστηριότητας

Η ICAP Advisory έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση, διαχείριση και διοίκηση σημαντικών έργων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΠΣ/ΕΣΠΑ). Στον τομέα αυτό η εταιρεία είναι πρωτοπόρος, εξακολουθώντας να αποτελεί σημαντικότατο φορέα παροχής των υπηρεσιών αυτών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον δημόσιο τομέα είναι οι εξής:

 • Τεχνική Υποστήριξη σε Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου Τομέα που υλοποιούν Έργα και Δράσεις Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών (RRF, Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις, Δράσεις και Προγράμματα του ΕΣΠΑ)
 • Στρατηγικός, επιχειρησιακός και προγραμματικός σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, δράσεων και έργων
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων στην υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο δράσεων ενισχύσεων:
  1. Κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας της επιχείρησης για συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνοδευόμενη από οικονομοτεχνική μελέτη και υποβολή του στον αρμόδιο φορέα (Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις, ΕΣΠΑ κ.α.)
  2. Παροχή τεχνικής υποστήριξης (Project Management) κατά την υλοποίηση του έργου. Διαχείριση Προγραμμάτων και Έργων (Program and Project Management)
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου σε δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις
 • Έλεγχος Δικαιούχων και Έργων
 • Εκπόνηση Μελετών Εξειδίκευσης Δράσεων