Η εταιρεία

H ICAP Αdvisory είναι μία από τις παλαιότερες εν ενεργεία συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Αποτελεί διάδοχο σχήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών του ομίλου της ICAP και έχει συνεχή παρουσία στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Υποστηρίζει ανελλιπώς την Κεντρική Διοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία μετασχηματισμού τους μέσω εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Έχοντας υλοποιήσει δεκάδες πολυσύνθετα έργα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης προς το δημόσιο τομέα διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην διαχείριση και στον έλεγχο έργων και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία έχει σημαντική παρουσία στην υλοποίηση έργων στήριξης επιχειρηματικότητας και έχει παράσχει σε πληθώρα επιχειρήσεων συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, εξεύρεσής χρηματοδότησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης θεμάτων λειτουργικού ανασχεδιασμού, καθώς και υπηρεσίες αυτοματοποίησης και τυποποίησης διαδικασιών. Διαθέτει σημαντικότατη τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών ανάλυσης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών.

Κατεβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας εδώ

Κατεβάστε την Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία εδώ

Κατεβάστε την Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας εδώ

Κατεβάστε την Πολιτική Ποιότητας εδώ